Tietosuojaseloste

Suomen Leuanveto ry

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme Suomen Leuanveto ry:n antidopingsopimuksen tehneistä ja lisenssimaksun maksaneista lisenssiurheilijoista. Lisäksi ylläpidämme verkkosivuillamme julkista tietokantaa kilpailutuloksista ja -tilastoista. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Harri Kangas
Lemmikkipolku 6, 61300 Kurikka
yhdistys@slry.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Lisenssiurheilijat

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
• dopingtestauksen alaisten urheilijoiden yhteystietojen toimittaminen SUEK:ille,
• kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. urheilijoiden yksilöinti),
• tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu.

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Lisenssiurheilijat

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
• henkilötunnus ja tilastoinnissa käytettävä id-numero yksilöivinä tunnuksina,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• tilastoinnin kannalta oleelliset tiedot, kuten kilpailutulokset ja -painot,
• antidopingsopimuksen allekirjoituspäivä,
• kilpailulisenssiä ja kilpailuilmoittautumista koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
• tiedot mahdollisista kilpailukielloista.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Jäsenrekisteri

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää:
• jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän hallituksen jäsenet voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, kun sille ilmenee tarvetta kohdassa 2 mainittujen perusteiden nojalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Leuanveto ry / Harri Kangas
Lemmikkipolku 6, 61300 Kurikka
tai sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@slry.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.